خدمات دکتر همت پور
مـتـخصـص ارتـودنـسی و نـاهـنـجـاری های دنـدانی فـکـی
بـورد تــخـصـصی ارتـودنـیـک و دنـتـوفیـشیـال ارتـوپدیک
عــضـو انــجـمـن ارتـودنــتـیسـت هـای ایـران و آمـریـکا
عـضــو هـیـئـت عـلـــمـی دانـشـگـاه